พฤติกรรมของเจ้านายกับผู้นำความเหมือนที่แตกต่าง

               หลายคนอาจจะเกิดความสับสนระหว่าคำว่า “เจ้านาย” กับ “ผู้นำ” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วแบบไหนควรที่จะเรียกว่าผู้นำหรือเรียกว่าเจ้านาย จะวัดกันที่อายุงาน ประสบการณ์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ฉะนั้นเราจึงลองมาแยกความแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างเจ้านายกับผู้นำกันดูดีกว่าคะ

  1. เจ้านายจะเมินเฉยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆของลูกน้อง มุ่งเน้นแต่ว่าจะต้องทำให้แผนงานบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพียงเอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจว่าลูกน้องจะพบเจออุปสรรคอย่างไรบ้าง แต่ถ้าผู้นำมักจะใส่ใจ เห็นอกเห็นใจลูกน้อง พร้อมที่จะนำพาทีมให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี
  2. เจ้านายมักจะใช้คำว่า ฉัน เป็นการแสดงพฤติกรรมเชิงคำสั่ง แบ่งแยกตัวออกจากลูกน้อง เช่น ฉันสั่งให้เธอไปทำงานแบบนี้ แต่ถ้าเป็นผู้นำจะใช้คำว่า เรา คือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  1. เจ้านายจะใช้แต่ลูกน้อง เพราะถือว่าตัวเองเป็นเจ้านายลูกน้องมีหน้าที่ทำงานตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้น และไม่พยายามที่จะพัฒนาให้ลูกน้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้นำที่ดีจะพยายามพัฒนาให้ลูกน้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น พร้อมส่งเสิมให้ลูกน้องไปในทางที่ดี
  2. เจ้านายจะมักที่จะสร้างวิธีให้ลูกน้องรู้สึกเกรงกลัว ถ้าเปรียบกับสุภาษิตไทยก็คือสร้างแต่พระเดชแต่ไม่คิดที่จะสร้างพระคุณ เพราะถ้าลูกน้องมีความกลัวก็จะไม่กล้าหือหรือขัดคำสั่ง เจ้านายลักษณะนี้จะได้แต่งานกลับไปแต่ไม่ได้ใจลูกน้องอย่างแน่นอน ส่วนผู้นำจะสร้างให้ลูกน้องรู้สึกเกรงใจ และให้ความเคารพอย่างใจจริงมากกว่าที่จะให้ลูกน้องเกรงกลัวเพียงอย่างเดียว
  3. เจ้านายชอบเอาเครดิตหรือเอาความดีความชอบเข้าตัวเอง ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะประสบความสำเร็จจากการที่ลูกน้องลงมือทำหรือว่าตัวเองลงมือทำก็ตาม แต่จะเหมารวมว่างานชิ้นนี้สำเร็จได้ดีเป็นเพราะมาจากฝีมือของตนเอง แตกต่างกับผู้นำที่มักจะให้เครดิตลูกน้องหรือทีมงานว่ามีส่วนร่วมในการทำให้งานชิ้นนั้นๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  4. เจ้านายมักมองที่ระยะสั้นๆ เห็นเฉพาะสิ่งตรงหน้าไม่มีการคิดวางแผนหรือจูงใจให้ลูกน้องมุ่งเห็นผลสำเร็จที่เป็นระยะไกลเพราะคิดว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าและเสียเวลา ส่วนผู้นำมักที่จะมองออกไประยะไกลเพื่อจะได้วางแผนงานให้กับทีมงานได้มีการพัฒนาและเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง

เป็นอย่างไรกับบ้างคะ กับความเหมือนที่แตกต่างระหว่างเจ้านายกับผู้นำ ถ้าตอนนี้คุณกำลังเป็นหัวหน้าคนอยู่ คุณคิดว่าอยากจะเป็นเจ้านายที่ลูกน้องเกรงกลัวแต่ไม่จริงใจ กับผู้นำที่ดีมีแต่ลูกน้องรักใคร่ทำงานด้วยความตั้งใจ แบบไหนถึงจะดีกว่ากัน