ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าต้องเป็นผู้นำที่ดีแล้วกลับยากยิ่งกว่า หลายองค์กรจึงพยายามหาวิธีมาพัฒนาผู้นำทุกระดับอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้นำเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร คุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นที่ผู้นำที่ดีควรมีก็คือ

  • ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์

ผู้นำที่ดีต้องมองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น หรือเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่า หลังจากนั้นต้องพยายามกำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่แค่มองเห็นแล้วปล่อยผ่านหรือไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้

  • กระจายงานให้ผู้อื่นทำอย่างเหมาะสม

เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายหรือแผนงานอย่างชัดเจนแล้ว ก็ควรจะต้องกระจายงานไปให้พนักงานหรือทีมงาน โดยต้องพิจารณาจากความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้ตรงกับงานที่มอบหมายให้ไปทำ เรียกง่ายก็คือควร “ ใช้คนให้เหมาะกับงาน” นั่นเอง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถทำในสิ่งที่เขาถนัดได้อย่างเต็มที่ ผู้นำเองก็ต้องเปิดใจยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

  • สร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง

การที่จะเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเองรอดต้องนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จไปด้วย ขั้นตอนสำคัญคือการสร้างทีมงาน จะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง เวลาทำงานก็ต้องแบ่งงานให้เท่าเทียมกัน อย่าพยายามให้ใครเด่นเกินหน้าใคร  รวมทั้งต้องมีพระเดชและพระคุณในคราวเดียวกัน อย่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะพระเดช เพราะจะทำให้พนักงานรู้สึกเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะเข้าหา

  • เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

ต้องหมั่นคอยกระตุ้นและหาวิธีในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาจจะใช้วิธีตั้งรางวัลให้กับพนักงานหรือทีมงานที่สามารถทำผลงานได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

  • พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ

ในทีมงานย่อมมีทั้งคนที่ทำผลงานได้ดี กับคนที่ทำผลงานไม่ได้ ผู้นำที่ดีจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานกับพนักงานกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ไม่ใช่คำหรือวาจาที่ถากถางให้พนักงานหมดกำลังใจ ดังนั่นเราสามารถเปรียบผู้นำที่ดีได้เหมือนครูอาจารย์ที่จะคอยสอนสั่งให้พนักงานไปถึงฝั่งเหมือนกันทุกคน รวมทั้งต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงานด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ถ้าใครสามารถมีครบได้ทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้คุณกลายเป็น “ผู้นำที่ดี” มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพาองค์กรไปสู่จุดสูงสุดได้ไม่ยากแล้วล่ะคะ